बांधकाम परवानगी

Pre-Construction

शहरी भागामध्ये बांधकाम परवाना काढावयाचा असल्यास तो आपल्याला नगरपालिका किंवा महानगरपालिका या सरकारी कार्यालयाकडून काढता येतो.
अलिकडील काळात शहरी भागातील बांधकाम परवानगीचे प्रकरण परवानाधारक स्थापत्य अभियंते किंवा वास्तुविशारद यांच्या मार्फत ऑनलाईन पद्धतीने नगरपालिका किंवा महानगरपालिका या कार्यालयाकडे दाखल करता येते.
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार तयार केलेला बांधकामाचा नकाशा. बांधकाम नकाशामध्ये प्लॅन, इलेव्हशन, क्रॉस सेकशन, जिन्याची रुंदी, छताची उंची, सामासिक अंतरे, अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक सूची दर्शवणे आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने तयार केलेला नकाशा व सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करणे आवश्यक आहे.
शहरी भागामध्ये वाढीव शहरी भाग, गावठाण व गुंठेवारी या भागांचा समावेश होतो.